Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Dienstverlener: éénmanszaak Stacey Talbut, handelend onder de commerciële naam: Oh Deer Design, met vestigingsadres Stenenmolenstraat. 78, 2800 Mechelen en ondernemingsnummer BE 0732.998.613.
  2. Klant: De onderneming of particuliere consument die een overeenkomst afsluit met Oh Deer Design en hiermee de algemene voorwaarden aanvaardt.
  3. Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van Oh Deer Design.
  4. Dienst: de diensten geleverd door Oh Deer Design.
  5. Producten: de producten die Oh Deer Design verkoopt, zowel online als offline.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen u, als Klant en mij, als Dienstverlener.
  7. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  8. Website: de website van Oh Deer Design, www.ohdeerdesign.be.
  9. Sociale media: de Instagram-, Facebook-, Pinterest-, en Etsyaccounts van Oh Deer Design, www.instagram.com/ohdeerdesignbe, www.facebook.com/ohdeerdesignbe, www.pinterest.com/ohdeerdesignbe, www.etsy.com/ohdeerdesignbe.
Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten en producten van Oh Deer Design en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van zowel de Dienstverlener als de Klant. Om die reden moet de Klant zich bij elke bestelling via de website verplicht en expliciet akkoord verklaren met deze voorwaarden.
Bij een overeenkomst die niet via de website verloopt, wordt de Klant verondersteld zelf de algemene voorwaarden door te nemen.
Bij het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling, gaat de Klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.
De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Prijzen

Alle prijzen op vermeld op de website of elders zijn inclusief BTW.

Offertes zijn 30 dagen geldig.

Prijzen zijn mogelijks onderhevig aan wijzigingen. De klant wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.

levering en aansprakelijkheid

Oh Deer Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer ze als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

Voor levering van de goederen werkt Oh Deer Design samen met derden.

 

Oh Deer Design zal alles in het werk stellen om de goederen binnen een redelijke termijn binnen te leveren. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of door andere vertraging door overmacht.

 

 Wanneer de bezorging vertraging heeft, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Oh Deer Design niet Oh Deer Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Vertraging geen de klant evenmin recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de bezorging meer dan 30 kalenderdagen vertraging heeft vanaf de verzenddatum, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
Als verzendadres wordt het adres gebruikt dat de klant schriftelijk heeft opgegeven. Oh Deer Design is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
Oh Deer Design streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te verzenden. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.
Oh Deer Design behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden werden met precisie uitgezocht om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
Voor zover Oh Deer Design afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van deze derden, kan Oh Deer Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Oh Deer Design. Na het overmaken van een goed voor druk aan derden is Oh Deer Design van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goederen voor druk blijven steeds eigendom van Oh Deer Design en kunnen dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.
Oh Deer Design staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Oh Deer Design kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleurverschillen tussen beeldschermen en / of papierdragers. Verschillende druktechnieken, dragers en schermen houden een verschil in reproductie van kleuren in. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra aangerekend worden.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Herroepingsrecht
De klant heeft het recht af te zien van de aankoop van fysiek aangekochte goederen zonder opgave van reden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling.
Oh Deer Design heeft het recht om te vragen naar de reden van de herroeping, maar de Klant is niet verplicht deze te geven.
Om dit recht uit te oefenen dient de klant Oh Deer Design op ondubbelzinnige wijze schriftelijke op de hoogte te stellen via hello@ohdeerdesign.be. Deze mededeling moet Oh Deer Design bereikt hebben voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
Een uitzondering op het herroepingsrecht geldt voor op maat gemaakte producten, deels of volledig geleverde diensten en producten bestemd voor consumptie. De Klant kan in deze geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, inclusief alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzing, factuur en/of aankoopbewijs komen in aanmerking voor terugzenden.
Eventuele kosten voor het terugzenden van deze artikelen zijn volledig ten laste van de klant.
Oh Deer Design behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of het betaalde bedrag slechts gedeeltelijk te vergoeden als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door de klant is beschadigd. Indien het product op één of andere manier in waarde is verminderd, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering.
annulering
De geleverde diensten en prestaties door Oh Deer Design zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen door Oh Deer Design en dit binnen de 5 werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden.
Indien de klant afziet van de samenwerking na deze termijn, zal het voorschotbedrag van 50% van de eindfactuur aangerekend worden.
Indien de klant wenst af te zien van de samenwerking na een tweede ontwerpronde, dient de volledige ontwerpsom betaald te worden aan Oh Deer Design.
Betalingsmogelijkheden
Op de website kan u betalen met Bancontact, kredietkaart of via overschrijving. Een ontwerp op maat wordt altijd betaald via overschrijving, dit ten laatste bij oplevering. Bij bestelling via de website ontvangt de klant steeds een orderbevestiging met alle details van je bestelling.  Zodra Oh Deer Design het bedrag heeft mogen ontvangen, kan het drukproces starten.
Indien de betaling uitblijft zal de bestelling niet worden opgemaakt.
Betalingstermijnen en -modaliteiten
Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, worden onmiddellijk via de website betaald.
Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal jij, als Klant, het voorschotbedrag van 50%, waarvoor je een factuur zal ontvangen, in één keer overmaken naar het rekeningnummer op de factuur vermeld, van ons, als Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer, eveneens te vinden op de factuur.
De overige 50% procent, dient door jou, als Klant, betaald te worden voor het afleveren van de finale bestanden of het opstarten van het drukproces. De Klant ontvangt hiervan tijdig een factuur.
Drukwerk dient aan ons, als Dienstverlener, betaald te worden voor of uiterlijk bij afhaling. De Klant ontvangt hiervan eveneens een factuur.
Facturen dienen aan ons, als Dienstverlener, te worden betaald binnen de 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten
In geval van niet-betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag plaatsvinden met een verwijlinterest van 5% per maand op het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur, evenals een forfaitair schadebeding van 10% Dit forfaitair schadebeding bedraagt een minimum van 150 euro wanneer het openstaand bedrag 500 euro overschrijdt.
Intellectuele rechten en eigendomsvoorbehoud
Oh Deer Design blijft de juridische eigenaar van de goederen tot deze volledig betaald zijn.
Ontwerpen blijven steeds intellectueel eigendom van Oh Deer Design.
Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.
Het is de klant uitdrukkelijk verboden om om de ontwerpen en andere inhoud gemaakt door Oh Deer Design te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 
Het is de klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De klant mag sluitend de ontwerpen of goederen uitsluitend gebruiken voor de persoonlijke doeleinden die werden overeengekomen bij aanvang van de samenwerking.
Indien de Klant zich niet aan deze voorwaarde houdt, zal Oh Deer Design de nodige juridische stappen ondernemen om compensatie terug te vorderen.
Oh Deer Design bewaart haar ontwerpen tot één jaar na levering. Een herdruk van bepaalde ontwerpen is mogelijk tot een jaar na betaling van de eerste druk. Oh Deer Design behoudt zich het recht voor om originele werkbestanden na een jaar te vernietigen.
MIts een schriftelijke aanvraag van de klant kan deze termijn worden verleng. Hieraan zijn kosten verbonden die in rekening zullen worden gebracht.
Eenzijdige wijziging
Oh Deer Design is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze website maakt gebruik van 🍪. Door verder te surfen ga je akkoord met het plaatsen van cookies.   Meer info